Uzroci

Prelomi u ramenu mogu nastati kao posledica pada direktno na rame, povrede u saobraćajnoj nesreći, bavljenja ekstremnim sportovima. Rame je vrlo kompleksan zlob, pa su tako i prelomi često komplikovani. Do preloma može doći na jednom ili više mesta u ramenu.

Tipovi preloma

Sam zglob ramena čine 3 kosti: nadlaktica (humerus), ključna kost (klavikula) i lopatica (skapula). Prelomi u ramenu mogu biti različiti i variraju u zavisnosti od životne dobi. Kod dece, najizloženija povredama je ključna kost, dok kod odraslih najčešće dolazi do preloma u predelu glave nadlakatne kosti (proksimalni humerus).

  • Prelom ključne kosti je obično posledica pada i najčešći je kod mlađih, aktivnih osoba. Ključna kost ima veliki potencijal zarastanja pa je uobičajeni tretman konzervativni - ruka u trougloj marami. Operativni zahvat se preporučuje u slučajevima velike deformacije na mestu preloma, višestrukih (kominutivnih) preloma ili kada je ugrožena koža pa preti da postane otvoreni prelom.
  • Prelom gornjeg dela nadlaktice javlja se najčešće kod starije populacije (preko 65 godina). Ukoliko se radi o prostom prelomu (tzv. dvodelnom) i ukoliko je položaj koštanih fragmenata zadovoljavajući, lečenje je konzervativno - trouglom maramom. Ukoliko je prelom iz više fragmenata oni su često pomereni (dislocirani) i tada se preporučuje hirurška intervencija. Najčešće se pod pojmom preloma ramena podrazumeva ovaj prelom.
  • Prelom lopatice je redak jer je ova kost zaštićena grudnim košem i okolnim mišićima. Do njega dolazi usled ozbiljnijih trauma prilikom direktnog udarca / pada na rame (sa motora, velike visine…). Ovaj prelom često je udružen sa povredama grudnog koša.

Dijagnoza se postavlja rendgenskim snimkom, a nekada je potrebno uraditi i CT skener povređenog ramena da bismo dobili precizniji uvid u vrstu preloma.

Simptomi

Opšti simptomi preloma su: bol, otok, nemogućnost pokretanja ramena, deformitet, krckanje pri pokretima.

Pored opštih, postoje i specifični simptomi u zavisnosti od mesta, tj. tipa preloma:

  • Simptomi kod preloma ključne kosti su: deformitet, ograničenje pokreta (ali ne toliko kao kod preloma humerusa);
  • Simptomi kod preloma humerusa mogu biti veliki otok u ramenu, veoma ograničena pokretljivost, jak bol.

Simptomi kod preloma lopatice su obično bol, otok, modrice.

Lečenje

Lečenje preloma može biti različito, kako neoperativno (imobilizacija) tako i operativno.

Neoperativno lečenje je najčešće trouglom maramom (mitela), u trajanju 4 - 6 nedelja u zavisnosti od stepena stabilnosti preloma.

Operativno lečenje ima za cilj da se polomljeni fragmenti dovedu u prvobitni položaj i stabilizuju. Najčešće se primenjuje kod preloma gornjeg dela nadlaktice pri čemu se stabilizacija najčešće sprovodi pločicom i šrafovima ili tzv. klinom. Ukoliko se, nakon što prelom sraste, ne dobije zadovoljavajući obim pokreta, preporučuje se vađenje pločice i tzv. release (popuštanje, oslobađanje od priraslica) ramena. Prelomi ramena, bez obzira na način tretiranja, često za posledicu imaju smanjenu pokretljivost ramena, a ponekad i bolove pri pokretima.

Fizikalna terapija u vidu kineziterapije je neophodna da bi se povratili pokreti u ramenu. Jako je bitno što ranije početi sa pasivnim vežbama, bilo da se sprovodi operativno ili neoperativno lečenje da bi se predupredila ukočenost. Sa aktivnim vežbama se kreće nakon što prelom sraste, najčešće nakon 6 nedelja. Terapija je dugotrajna i često nije moguće povratiti pun obim pokreta.