Šta je potrebno znati

  • Škljocavi prst je stanje u kom mehanička prepreka između tetive pregibača prsta i tetivne ovojnice onemogućava pokretanje prsta i "zaključava" ga u savijenom položaju.
  • U zavisnosti od zahvaćenog područja, škljocajući prst se može javiti u dva patološka tipa.
  • Glavni simptomi su bol, ukočenost prsta i, posledično, smanjena snaga pri hvatu. Kod težih slučajeva onemogućeno je savijanje prsta.
  • U početnim fazama lečenje može biti nehirurško, dok se u slučaju dugog trajanja bolesti vrši hirurško presecanje dela tetivne ovojnice.

Šta je škljocavi prst?

Škljocavi prst (eng. trigger finger) je stanje u kojem je pokretanje prsta onemogućeno usled mehaničke prepreke između tetive pregibača prsta i njene tetivne ovojnice. Klizna površina u gornjem delu ovojnice tetive može hipertrofirati sa značajnim zadebljanjem. Inflamacija se retko sreće.

Nesklad između tetiva (kratkog i dugog pregibača prstiju i dugog pregibača palca) i volumena ovojnice tetive onemogućava klizanje tetive, smanjuje pokretljivost prsta i za krajnju posledicu ima "zaključavanje" prsta u savijenom položaju. Bolesti i stanja kao što su šećerna bolest, reumatoidni artritis, sindrom karpalnog tunela i giht dovode se u vezu sa nastajanjem ovog oboljenja. Najčešće je zahvaćen kažiprst, ali može biti zahvaćen i palac, što je najčešći slučaj kod dece.

Škljocavi prst
Škljocavi prst
Škljocavi prst, nodul uklješten u prstenastom koturu
Nodul uklješten u prstenastom koturu

 

Simptomi i dijagnostika

Klinički posmatrano, škljocajući prst se javlja u obliku dva patološka tipa:

  • nodularni tip – može se opipati zadebljanje na gornjem delu tetivne ovojnice, koja prati tetivu pregibača kada se ona pokreće;
  • difuzni tip – promene obuhvataju šire područje.

Najčešći simptom je bol na dodir u gornjem delu tetivne ovojnice, dok pacijenti često prijavljuju i ukočenost prsta. Osim bolova, može se javiti i smanjena snaga pri hvatu, a u teškim slučajevima onemogućeno je aktivno savijanje prsta.

Kod jednog dela pacijenata simptome je moguće povezati sa problematikom u središnjem zglobu prsta.

 

Lečenje škljocavog prsta

Nehirurško lečenje

Škljocavi prst se u početnim fazama može lečiti primenom NSAID (nesteroidni antiinflamatorni lekovi). Injekcije kortikosteroida i lokalnog anestetika pod kontrolom ultrazvuka (blokada šake) često se primenjuju u ranijoj fazi bolesti. Konzervativni tretman naročito je efikasan u slučaju nodularnog tipa. Rasteretni režim, uz promenu dnevnih aktivnosti, može umanjiti simptome.

Ultrazvučno navođena blokada šake
Ultrazvučno navođena blokada šake

 

Efekat korišćenja ortoza je neizvestan jer ortozu treba koristiti tokom dužeg vremenskog perioda, što predstavlja smetnju pri korišćenju šake. Iz toga proizilazi zaključak da je ovaj način lečenja škljočavog prsta nesumnjivo neadekvatan.

Hirurško lečenje – operacija škljocavog prsta

U slučaju dugog trajanja bolesti i izostanka efekta konzervativnog lečenja indikovano je operativno lečenje u smislu hirurškog odvajanja, odnosno presecanja dela tetivne ovojnice.

Operativno lečenje škljocavog prsta
Operativno lečenje škljocavog prsta